BABAD NOBOREJO

Konjuk sukur ing ngarsaning Gusti

Ora liya Alloh

Pangruwating alam lan isine

Dat tanpa pungkas tanpa miwiti

Kun Pa Yakun uni

Tinebeh kang awon

Kocaping cariyos kanggo eling

Mring anane bathok

Sawijining satriya arane

Uwal saka cilakaning wadi

Rahayu uripe

Yekti kuwi Nobo

Andelidir paring ing piweling

Restuning Hyang Manon

Imanpura aran kekancane

Datan wedi lamun kebak wani

Merbabu sineksen

Mugya tansah katon

Kocap kacarita…

Ing sawijining dina tanpa sasi, pasaran lan tanpa taun. Ana sawijining priyagung saka kasunanan Surakarta kang mlayu saka rubedaning nagari. Jejuluk Ki Surat. Adoh anggone lumaku, tanpa mangan tanpa turu. Kareben bisa ucul saka gegayutan gumelaring donya lan isen-isene. Gusti wis paring wahyu supaya lumaku menyang satengahing panggonan sing kaapit dening telung perkara gedhe, perkara-perkara cikal bakaling bubrahing tlatah Jawa. Utawa perkara sing mbesuk bisa anjalari pecah ginawaning pusaka bathuk bolu isi madu.

Ora dhewean, sawijining abdi ngancani lelaku. Kyai Imanpura. Minang-ka satriya pilih tandhing sing namane ateges omahing iman utawi kasayek-tenan. Gamane arupa keris sing duweni luk cacah sanga. Saben kabutu-haning Ki Surat dicukupi dening Kyai Imanpura. Uga sewalike. Agunging ati Ki Surat marai dheweke ora tegel umpama sing mergawe golek kabutuhan mung Kyai Imanpura, mula nalika Kyai Imanpura lagi gerah. Dheweke tu-mandhang golek tamba.

Ki Surat rumangsa wis adoh anggone mlaku saka kutha. Nanging papan sing pinuju durung ketemu. Durung ana lintang sumunar saka sajroning siti. Muncar padhang, ngewenehi pepadhang. Mengkono tetenger sing dienteni lan diarep-arep. Kyai Imanpura tansah sabar. Pikirane namung tumrap Gus-ti. Dikir lan wirid tan kendhat diwaca dening Ki Surat tuwin Kyai Imanpura.

Katon redi Merbabu. Agung kajunjung. Andemek langit. Wit-witan nge-baki dalan, godhong-godhong mayungi jangkah sing jumangkah. Kaya-kaya ora lila menawa satriya loro kena sumlenget srengenge.

Redi merbabu nyandhing redi Merapi jinejer Telamaya. Kyai Imanpura duwe pangrasa, sajak Gusti duweni karep supaya dheweke uga bendarane munggah marang redi telu. Ki Surat sejatine duweni panemu padha. Nang-ing mungguhing awak, ana rasa kesel sing wis gegondhelan ing ati.

“Duh bendara… Sajak kawula tuwin panjenengan dipun kersakake munggah redi.”

Mengkono tetembungane Kyai Imanpura. Keprungu panemu kaya ngono, Ki Surat mandheg. Paningale ngematake redi telu. Batine tetep wirid ma

rang Gusti. Jaluk pituduh, mbok menawa pancen dikersakake munggah redi, redi sing ndi dhisik sing kudu disowani. Kamangka rasa kesel tur sayah saya ndadi. Kepara rasa judheg jalaran rada mikir kahanan nagari saya ngaboti.

“Angger lumaku wae…” Kandhane Ki Surat marang Kyai Imanpura.

Srengenge tansah munggah, nganglang jagad banjur tiba ana ing iring-iringan Merbabu. Rasa luwe, sayah, lan wegah sing kaampet ing da-lan diupayakake supaya ora nganti dadi alesan kanggo tumindak ala. Padha karo ginarising surya, umpama rumangsa teka mangsa sembahyang. Wong loro kuwi golek kali mili, umpama ora nemu nindakake tayamum banjur nglakoni wajibing agama.

Pirangane minggu papan sing pinuju durung ngewenehi pratandha. Na-lika tekan ing sawijining dalan satengahing alas. Katon nala manuk-manuk padha mabur mlayu, kepontal-pontal, swarane angin nggoyangake wit-wi-tan. Sajak ana sing ora pener! Ki Surat lan Kyai Imanpura mandheg. Nyawang kahanan. Ngenteni samubarang sing wis tumungkul ana ing ngarepan.

Krusek-krusek saka ing antaraning wit-witan. Krasa lindu. Kyai Imanpu-ra hameteg aji, sikile digedrugake ana sadhuwuring watu. Sakala watu sing diidak pecah nanging ana kedadeyan sing ngedab-edabi. Watu sing wis pecah mau jebul malah nyawiji meneh.

Katon buta ireng, mripate abang mbranang, ambegane mengkos-meng-kos. Tangan kiwa lan tengene nggujengi weteng sambi dielus-elus. Ki Surat awas, dheweke mlumpat mundur. Disusul dening Kyai Imanpura sing du-rung entek anggone gumun marang watu kuwi mau. “Ah… Ana manungsa! Kok ya pas banget kowe-kowe teka nalika wetengku luwe!” Kandhane buta kanthi swara sing gedhe tur abot.

Ki Surat nyepakake aji. Kyai Imanpura dikon rada sumingkir kareben ora kesababan. Buta mlayu nyedhaki Ki Surat. Tangan tengene disawatake. Kanthi lincah Ki Surat ngendani cekelane buta. Tanpa mikir suwe, Ki Su-rat ngancik awang-awang. Sikile dijejagake ana ing cengele buta. Senadyan awake luwih gedhe. Buta malah ngglangsar kena sepakane Ki Surat.

Dikirane nyerah, jebul buta isih rosa kanggo tangi. Dheweke ngamuk. Wit-witan dibalangake menyang Ki Surat, nanging Ki Surat bisa cepet ngen-

dani. Saka sakehing wit-witan sing dibalangake, Ki Surat nyabut curiga sing wiwit mau disengkelit. Katon cahya jene sing sumurup nganti ndemek awan. Ki Surat mlayu nyedhaki buta sinambi ngendani uncalan wit-witan.

Tanpa dinyana dening buta. Ki Surat wis ana ing sangarepe mata. “Tam-panana!” Keris ditunjebake ana gulune buta. Kyai Imanpura cepet-cepet ju-puk watu sing mau diancurke nanging bisa awujud bali. Dijunjung, dikepru-kake ana mbun-mbunane buta.

Buta nemahi pati. Ki Surat nata ambegan sing kerasa entek. Dilalah bathange buta ilang, kesedhot mlebu ana sajroning sela sing mau dijunjung Kyai Imanpura tanpa ninggal tilas. Kedadeyan saya ora bisa lumebu ing nalar nalika saka sela kuwi mencorong cahya menyang langit.

“Sajak ya iki papan sing dikersakake Gusti kanggo awak dhewe mang-gon.” Kandhane Ki Surat marang Kyai Imanpura.

“Nun inggih…”

Katon ana gundugan pasir. Ki Surat rumangsa ana sing ngundang kang-go mara. Alon-alon dheweke mlaku. Kyai Imanpura kuwatir, mula ngetutake. Senadyan kasekten duwekke Ki Surat ora gampang ditandhingi, nanging ora banjur bisa diluputake saka panyawang sing ngati-ati.

“Bener ana kene. Aku lagi wae entuk wangsit ghaib. Aku tak manekung ana ing kene. Jaganana aku nganti rampung anggonku manekung.”

Ki Surat mapan. Madhep ngalor. Sikile sila ana sadhuwuring gumug. Kyai Imanpura rada mundur. Ngewenehi wektu kanggo bendarane supaya dedon-ga lan bisa tekan marang ngarsaning Gusti apa-apa sing dadi kekarepane. Lagi wae arep ngadoh, Ki Surat dhawuh marang Kyai Imanpura.

“Desa tengah bakal ra kuwat drajat lan pangkat. Limangatus taun su-wene. Suk nalika reja-rejaning jaman. Sapa wae sing manggon ana ing pa-pan iki nek duwe anak wadon aja dijenengi Sumiati. Nek dijenengi Sumiati umure bakal mung saumuran jagung. Drajat lan pangkat sing kawitane ora kuwat mau bakal bisa dicekel dening para pawongan sing manggon ana kene nalika tibaning taun sing bisa kewaca padha saka ngarep utawa saka mburi.”

Kyai Imanpura mung manthuk. Banjur mbacutake laku. Dheweke milih

lungguh ana sapinggire watu sing mau bisane nyerot awake buta tanpa tilas. Sela kuwi disawang tenanan. Sajak sela kuwi duwe kaluwihan kanggo jupuk pusaka-pusaka sing di duweni wong.

Cekak carita. Anggone Ki Surat manekung wis pepak patang puluh dina. Kyai Imanpura isih lungguh ana sacedhake sela. Tanpa mungkir sethithik wae. Ki Surat nyedhaki Kyai Imanpura, “Awak dhewe bisa manggon ana kene”.

Ora mung semono. Ki Surat ngandarake sekabehaning wahyu sing dien-tuk saka Gusti nalika suwene manekung. Kyai Imanpura nggatekake kanthi tenanan amerga apa sing dikandhakake dening bendarane klebu panjangka sing kudu tansah diwaspada. Ora mung kanggo sing menangi panjangka, nanging uga kanggo anak turun mbesuk.

“Ana pusaka ing tlatah kene. Ya iku bathok bolu. Pusaka sekti amerga ora bisa ditenger kanggone manungsa lan jim. Bathok bolu ana kene sing bakal nemtokake lakuning jaman ing tlatah Jawa. Pecahing bathok bolu sing manjing ana kene bakal mratandhani anane banjir rah sarah topi. Tengere yaiku. Ana dayoh mbagekake sing duwe omah. Swara seru ing awang-awang. Kabeh wong ora napak lemah. Nayakaning praja saka liya manca. Jethak loro, nobo telu.”

Cerita di atas adalah hasil olahan dari wawancara yang diperoleh. Narasum-ber yang membabarkan cerita tersebut adalah salah satu sesepuh di wilayah Nobotengah, Kelurahan Noborejo. Menurut beliau, wujud Noborejo yang su-dah seperti saat ini memang berawal dari daerah yang dulunya akrab dengan sebutan Nobolor (Nobowetan, Nobotengah, dan Nobokulon). Memang kalau ditinjau dari aspek jumlah penduduk, rumah-rumah di daerah Nobolor lebih rapat dibandingkan dengan daerah padukuhan lain di dalam Kelurahan No-borejo.

Beliau menafsirkan bahwa kata ‘Nobo’ ibarat seperti dina, pasaran, sasi, lan taun. Tidak terlihat namun dapat dirasakan bahkan dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Penelurusan mengenai arti kata ‘Nobo’ sendiri tidak mencapai ha-sil yang diinginkan. Di lain versi. Menurut Hasan (25), kata ‘Nobo’ merupakan turunan dari akar kata ‘wana’ yang bermakna ‘hutan’, sayangnya pendapat di versi ini terkesan dipaksakan. Ada juga anggapan spekulatif yang mengatakan bahwa mungkin saja kata ‘Nobo’ kalau dituliskan menurut tata cara penulisan

Jawa maka jadinya adalah ‘naba’ dan kata ‘naba’ tersebut turunan dari kata ‘saba’ yang berarti berkutat, bermain, dolan, atau bentuk aktifitas yang secara langsung menyatakan intensitas berkunjung ke suatu tempat tertentu. Na-mun ada tafsiran yang mungkin lebih masuk akal jika disandarkan pada cerita di atas bahwa kata ‘Nobo’ berasal dari kata ‘ana’ dan ‘bolu’.

Pada bagian akhir cerita di atas, terdapat sebuah nubuat yang disampaikan oleh Ki Surat. Mbah Yono, selaku narasumber menafsirkan setiap nubuat se-cara runtut. Pertama, ana dayoh mbagekake sing duwe omah yang menurut beliau adalah tradisi ucapan salam assalamualaikum yang kemudian dijawab dengan waalaikumsalam. Bila ditelisik, arti kata salam yang pertama ialah be-rupa doa keselamatan yang kemudian direspon dengan ucapan doa selamat bagi yang mengawali. Berbeda dengan kultur Jawa yang cukup mengatakan kula nuwun, amit sewu, dst. Di dalam ucap salam Jawa memang tidak ditemui sebuah kata yang salam dengan kandungan doa keselamatan. Kedua yaitu swara ing awang-awang, yang menurut beliau adalah sanepan dari adanya panggilan adzan. Ketiga, wong ora napak lemah bukan berarti manusia naik kendaraan tetapi sudah terbiasa memakai alas kaki. Keempat, nayakaning pra-ja saka liya manca yang berarti banyak pejabat di Noborejo yang justru berasal dari luar daerah Noborejo sendiri. Terakhir, jethak loro, nobo telu yang berarti hasil dari perluasan wilayah hingga mencapai bentuk yang sekarang ini.

 (Sumber : Buku MACA NOBOREJO, KKN UGM 2018)

BATHOK BOLU

Cerita ini diolah berdasarkan hasil wawancara dengan pak Lik yang juga seorang pamong di wilayah Nobokulon. Pengetahuan beliau tentang Ba-thok Bolu disandarkan pada sebuah naskah kuno yang memuat asal-usul, per-jalanan sejarah, bahkan nubuat-nubuat tentang peristiwa-peristiwa penting bangsa Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan Noborejo. Karena wa-wasannya itulah pak Lik juga juga dipanggil dengan cantrik.

Naskah yang dikeramatkan oleh beliau sekeluarga saat ini berada di tangan sang ibu. Apabila hendak membuka naskah dan membacakannya kepa-da seseorang yang merasa ingin tahu dengan nubuat Bathok Bolu atau wahyu Bathok Bolu maka sang ibu akan memakai pakaian adat Jawa tertentu dan di-awali dengan ritus-ritus sakral. Penulisan cerita ini hanya terbatas pada cerita yang disampaikan pak Lik, tidak sampai menjurus secara detail kepada wujud naskah Bathok Bolu yang dipegang oleh sang ibu. Pak Lik sendiri juga sedang repot dengan agenda pemilihan legislatif tahun depan, sehingga cukup sulit untuk bertemu apalagi menyamakan waktu untuk melihat secara langsung naskah Bathok Bolu dengan segala prosesi ritusnya yang kata beliau ditulis sendiri oleh seorang pepundhen Nobokidul dan diwariskan turun temurun.

Akan tetapi pembicaraan selama hampir dua jam kiranya sudah cukup menja-di modal awal untuk menuliskan misteri Bathok Bolu yang sangat dikeramat-kan masyarakat Noborejo, khususnya Nobokidul. Lagipula penulisan cerita ini berlandaskan lisan, sehingga untuk melihat langsung naskah dan pusaka Ba-thok Bolu untuk sementara tidak menjadi prioritas yang diutamakan. Apabila ada yang masih penasaran dengan nubuat Bathok Bolu silahkan berkunjung sendiri, asalkan jangan sampai datang dengan tujuan yang tercela!

Buku Bathok Bolu merupakan buku yang berada di luar jalur pema-haman manusia. Hampir serupa dengan Jangka Jayabaya, hanya saja kete-naran dari naskah berisikan nubuat Bathok Bolu tersebut sengaja tidak di-publikasikan secara massif. Alasannya bisa saja menimbulkan gonjang-ganjing sebelum datang waktunya. Menurut penuturan pak Lik, naskah Bathok Bolu memuat tentang sejarah masa lalu serta seperangkat prediksi masa depan. Ada beberapa nubuat yang telah terjadi dan dibuktikan secara langsung oleh pak Lik, ada juga nubuat yang masih menunggu jadwal gilirannya.

Pak Lik kemudian beralih menjelaskan tentang nama Noborejo atau Nobokidul lingkup tepatnya, bahwa kata Bolu dalam Bathok Bolu bisa diarti-kan dengan Nobotelu antara lain Nobowetan, Nobotengah, Nobokulon. Ibarat sebuah tubuh Nobokulon perwujudan dari kepala, Nobotengah adalah badan, dan Nobowetan adalah kaki.

Ditinjau dari penamaannya, secara fisik Bathok Bolu adalah sebuah bathok yang memiliki tiga lobang. Kata Bolu sendiri diambil dari bolong telu. Nama lengkapnya bathok bolu isi madu. Tentu sukar bagi pikiran untuk men-gartikan atau menggambarkan bagaimana caranya sebuah tempurung kelapa yang berlobang tiga dapat menampung madu. Tafsir mengenai Bathok Bolu pun banyak sekali. Ada yang mengatakannya bahwa secara fisik dipercaya se-bagai pusaka, ada yang mengatakannya sebagai kekuatan mistik tanpa wujud, ada juga yang menyatakan bahwa Bathok Bolu merupakan sebuah nubuat atau teladan untuk masa mendatang. Beberapa versi lain tentang Bathok Bolu ti-dak akan diulas, fokus Bathok Bolu di tulisan ini adalah versi Noborejo yang berpendapat kalau Bathok Bolu merupakan wahyu atau nubuat.

Bathok Bolu yang terjelaskan dalam naskah yang dipegang ibunda pak Lik pada bagian awal lebih banyak bertutur tentang peristiwa-peristiwa di sekitar Noborejo. Contohnya jumudhule wahyu bathok bolu entenana yen pasar Kembangsari bar, bakal pindhah saklore tangsi. Nubuat ini terjadi, akan tetapi menurut pak Lis kepindahan pasar Kembangsari termasuk salah pakem. Pasar yang seharusnya diletakkan di utara tangsi (kompleks tentara) justru dipindah ke bagian selatan lalu dinamai pasar Melati. Nubuat pasar Kembang-sari bar memang terjadi, tapi untuk kalimat pindhah saklore tangsi belum ter-wujud. Entah hal ini merupakan salah satu langkah peristiwa untuk menuju saklore tangsi ataukah sebuah penundaan akan diturunkannya wahyu Bathok Bolu. Alasan kepindahan pasar oleh pak Lik sengaja tidak disampaikan. Beliau berpendapat kalau tidak berkenan jika dikunjungi orang-orang asing.

Bersamaan dengan peristiwa bubarnya pasar Kembangsari, nubuat selanjutnya yang terjadi ialah Nobo dadi segara. Untuk menafsirkan kalimat ini pak Lik memfokuskan pemahaman terhadap kata segara yang berarti laut, dan laut adalah air. Nobo dadi segara berarti sebuah tanda akan reja-nya Nobo. Masyarakat Nobo menjadi lebih makmur, sejahtera, lebih mudah dalam hal ekonomi, segala usaha kerja berjalan dengan lancar, seolah rejeki yang datang mengalir dari suatu hilir dan diterima oleh Nobo yang menjadi lautannya.

Nubuat yang menandakan kemunculan wahyu Bathok Bolu adalah muncule wahyu Bathok Bolu bakal mbarengi gara-gara, kali Serang banjir da-rah sarah topi, manungsa tanpa aji, dan jumudhule Punakwan catur bakal nyirep gara-gara. Dari beberapa nubuat tersebut yang penting untuk digaris bawahi adalah kali Serang banjir darah sarah topi, tafsiran dari pak Lik ada-lah bahwa suatu ketika di kali Serang atau di sekitar kali Serang akan terjadi sebuah kegoncangan yang mengakibatkan peralihan jabatan penting seper-ti yang digambarkan dalam sarah topi. Berpindahnya jabatan tersebut juga menandakan adanya perubahan jaman. Pada waktu terjadinya peristiwa itu manungsa tanpa aji, manusia tidak memiliki lagi kehormatan, tidak menghar-gai harga dirinya sendiri, dan rela berbuat apapun untuk mencapai ambisinya meski jelas akan menjatuhkan martabatnya. Peristiwa tersebut nantinya akan serupa dengan peristiwa Petrus (Penembakan Misterius) di jaman presiden Soeharto. Apapun bentuk gara-gara yang disampaikan nubuat Bathok Bolu ketika sampai pada tingkat puncaknya hanya dapat diredam oleh Punakawan catur.

Dalam konteks kebudayaan Jawa khususnya cerita-cerita wayang Jawa, punakawan adalah pamomong dari Pandawa yaitu Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Keseluruhan berjumlah empat atau dalam bahasa Jawan- ya dikenal dengan istilah catur. Meski terdapat beberapa pamomong lain un-tuk beberapa lakon pewayangan, status dari punakawan catur yang dikatakan Bathok Bolu sudah jelas mengarah kepada pamomong Pandawa. Jika lebih diamati, adanya gara-gara bisa jadi sebuah gambaran peristiwa yang seolah dalam konteks pewayangan menghadapkan Pandawa dengan Korawa dalam satu pertempuran sengit. Antara yang baik melawan yang jahat. Kemunculan punakawan catur sebenarnya bukan dalam tugas untuk mendamaikan, tetapi lebih kepada dorongan semangat serta petuah-petuah terhadap Pandawa atau yang mewakili kebaikan ketika gara-gara terjadi.